Founder Member

Dr.Prem Kumar

Dr.Prem Kumar

Association of Kanya Vivah & Vikash Society

Vikash Kumar Mali

Vikash Kumar Mali

Secretary of Kanya Vivah & Vikash Society

Punam Gupta

Punam Gupta

President of Kanya Vivah & Vikash Society

Contact Us

Bisar Talab, Nutan Nagar,opposite Green Field School,gaya, PIN : 823001

+91-0631-2222506

+91-620-6848-204

+91-9431478880

kanyavivah327@gmail.com

WhatsApp chat